1/100.000 ÖLÇEKLİ GİRESUN İLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Çevre Düzeni Planı Tanımı ve İçeriği

ÇDP, “Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. arazi kullanım kararlarını ve politika ve stratejilerini belirleyen 1/25.000, 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan notları ve plan açıklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır” [www.cevreorman.gov.tr]. Bakanlığın bu tanımı, ÇDP’yi il ölçeğinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya yönelik arazi kullanım kararlarının anayasası haline getirmektedir. Bu anlamda, ÇDP’lrti hazırlandıkları iller için ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliği temel alan vizyonlar geliştirmek ve bu vizyonlar çerçevesinde toplumsal meşruiyeti olan ve yerel dinamiklere bağlı ekonomik kalkınma modelleri kurgulamak üzere kavramsallaştırmak gerekir. İlgili arazi kullanım kararları ancak bu aşamadan sonra geliştirilebilecektir.

Bu Çevre Düzeni Planı, Planlama Bölgesinin yukarıda açıklanan tanım çerçevesinde oluşturulan stratejik ve mekansal kararlarını 20 yıllık bir süreç içerisinde üretmeye ve geliştirmeye yönelik bir yaklaşımı içermektedir. Planı bir süreç olarak değerlendirir ve kararları ilgili kesimlerin dahli çerçevesinde almayı, geliştirmeyi öngörür. Genel olarak iktisadi, toplumsal, ekolojik, mekânsal koridorlar ve alt-bölgeler içeren Planlama Bölgesi için üst ölçekte geliştirilen plan kararları, bölgenin var olan kapasitesini gerçekleştirmesine, kaynakların rasyonel kullanılmasına ve yerel-bölgesel kalkınmanın başarılmasına yol açacağı gibi, bölgedeki ekolojik dengenin ve eşsiz doğal güzelliklerinin zarar görmesinin  de önüne geçecektir. Bu yaklaşım, aynı zamanda bugünün küreselleşen dünyasında bölgeyi düşünürken uluslararası akış ve etkileri de değerlendirmeye alan kapsamlı bir ele alışı içermektedir.

2005 yılı sonunda T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Karadeniz bölgesindeki illerin Çevre Düzeni Planlarının (ÇDP) yaptırılmasına karar vermiştir. Kayhan – İlke Ortaklığı bu illerden komşu olan ve 2 bölge (TR83 ve TR90) içindeki toplam 9 ilden oluşan 2 adet ÇDP yapım işini üstlenmiştir. Bu aşamadan sonra Bölge’de ÇDP üzerine bilgilendirme toplantıları düzenlenmeye başlanmış ve arkasından veri toplama aşamasına geçilmiştir. ÇDP’nin tüm aşamalarını şekillendiren planlama yaklaşımımız ise 4 ana başlık altında toplanmıştır.

Bunlar; bölgesel yaklaşım,sürdürülebilirlik,yerel ekonomik kalkınma ve katılımcı planlamadır.

Planlama Ekibi ve Katılımcı Planlama Çalışmaları

Ülke ve bölge gelişimini bu denli ciddi etkileyecek bir planlama süreci için öncelikle planlama ofisi bünyesinde uzman, yöreyi tanıyan, bir kadro kurulmuştur.

İlke Planlama ve Kayhan Mühendislik bünyesinde kent plancısı, biyolog, jeolog, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama uzmanı, istatistikçi gibi farklı konularda uzmanlaşmış 21 danışman, 47 profesyonel kent plancısı ve uzman ile 26 teknik personel oluşan kadro tüm bu planlama sürecinin şekillenmesinde varolmuştur. Proje ekibi içerisinde öğretim görevlisi danışmanlar da yer almakta olup uygulama ile kuramsal bilgi arasında güçlü bağlar kurulmaya çalışılmıştır.

Ancak şu bir gerçektir ki, ne kadar uzman ve profesyonel bir ekip oluşturulursa oluşturulsun yerelde katılım mekanizmaları geliştirilmediği taktirde, orada alınan kararlar tartışılıp plana aktarılmadığı koşullarda planın sağlıklı bir şekilde oluşturulması ve Bölge’nin geleceğine şekil verebilmesi mümkün değildir. İşte tam da bu noktanın bilincinde olarak veri toplama aşamasından planın onanma sürecine kadar katılımcı süreçler işletilmeye çalışılmıştır.

Arazi çalışmasından önce ve eşzamanlı olarak bölge ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili tüm üst kurum ve kuruluşlara bilgi verilmiş ve görüş istenmiştir. Yerinde yapılan incelemeler ve veri toplama aşamasında görüştüğümüz valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, çevre ve orman müdürleri ve diğer ilgili kurumsal aktörlere katılımın gerekliliğini ÇDP’nin önemi ile birlikte anlatıp birlikte karar geliştirmek üzere harekete geçmeleri için gerekli destek verilmeye çalışılmıştır ve bu çabalar devam ettirilmiştir. Arazi çalışması öncesi bilgilendirme çalışmalarına başlanmış, arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında da farklı araçlarla sürecin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları devam ettirilmiştir. Arazi çalışmaları boyunca yapılan görüşmelerde kurumsal aktörlerle yetinilmeyerek sivil aktörlere de ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde, hem planlama alanına ilişkin sivil görüşleri elde etme hem de katılım süreçlerine ilişkin görüşlerimizi her il ve ilçedeki önemli sivil aktörlerle paylaşma olanağı bulunmuştur.

Bu anlamda katılım için çok gerekli olan bir kamuoyu da yaratılmaya başlanmıştır. Katılımın gerçekleşebilmesi için öncelikle planlama alanlarında söz konusu ÇDP’lere ilişkin bir tanıtım ve tartışma ortamının oluşması kaçınılmazdır. Gerçekleştirilen bütün toplantılarda bu ortamın oluşması için çaba harcanmıştır. En geniş kamuoyunu oluşturabilmek için bir aktör veri tabanı oluşturulmuş ve bu aktörler çalışmaya katkı koymaya davet edilmiştir. Kamuoyunun yaratılmasında yerel medyanın çok önemli olduğu düşüncesiyle planlama alanında ulaşılabilen bütün yerel medya temsilcilerine ayrım gözetmeksizin bilgilendirme yazıları gönderilmiştir. Bu bilgilendirme yazıları içerisinde kamuoyuna yönelik duyuru ve çağrılara da yer verilmiştir. Yerel medyanın aktif kullanımıyla gündem oluşturulmaya çalışılmıştır.

Böyle büyük ölçekli bir çalışmada katılım açısından en önemli araçlardan biri İnternet olarak belirlenmiştir. Hazırladığımız www.gelecekkaradeniz.org sitesinde çeşitli şekillerde bilgilendirme ve görüş alma mekanizmaları geliştirilmiştir. Site, katılımın yanı sıra, hem Karadeniz halkını planlama aşamaları hakkında bilgilendirme hem de planlama süreci sonrasında Karadeniz’e hizmet etme amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Geri besleme mekanizmalarının kurulmasının katılımın önemli ayaklarından birisini oluşturacağı düşünülmüştür. Bu anlamda hem yapılan ve yapılacak olan görüşme ve toplantıların, hem de İnternet sitesinin faydası olacağı düşünülmüştür. Bir diğer önemli katkı da kurumsal ve sivil aktörlerden, çalışmanın her aşamasında talep edilecek görüş raporları olmuştur. Aktif bilgilendirme olmaksızın görüş alınamayacağının bilinci içerisinde bilgilendirme toplantıları, İnternet ile yayın, ilan ve broşürler yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Böyle bir çalışmada her şeyden önemlisi katılım kapasitesinin geliştirilmesidir. Bu anlamda yerel karar üretme ve katılma pratikleri incelenmiş ve mevcut pratiklerle çatışmayan ama daha geniş kitlelerin katılabildiği karar alma mekanizmaları geliştirilmesine ve bu mekanizmaların kent yöneticilerine aktarılmasına çalışılmıştır. Özellikle katılma olanağı/yeteneği bulunmayan kesimlerin cesaretlendirilmesine önem verilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, bu süreç planlama pratiğinin bugünkü hali, ilgisizlik, umarsızlık, katılım alışkanlığının gelişmemiş olması ve ihale süresinin bağlayıcılığı gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmış ve ideal bir yapıya dönüşememiştir. Yine de şartname gereği yapılması gereken 2 toplantı varken bölgede çok sayıda toplantı düzenlenmiş olması bu toplantılarda (son yapılan toplantı haricinde ki bu toplantı bizzat Çevre ve Orman Bakanı başkanlığında yapılmıştır) tüm katılımcıların görüşlerinin ilgi ile dinlenmiş, değerlendirilmiş ve cevaplanmış, uygun bulunduğunda da plana aktarılmış olması katılım konusuna hassasiyetimizi göstermektedir. Toplantılar haricinde resmi yazılarla iletilen talep, görüş ve öneriler de değerlendirilerek, plan ilkelerine uygun olmak kaydıyla plana işlenmiştir. Katılıma yönelik çalışmaların tümü –burada belirtilmeyenler de dahil olmak üzere- resmi olarak belgelenmiştir.

Özetle katılım ve karar alma sürecinde kullanılan yöntemler kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Kurumsal ve sivil aktörlere basın, internet ve yüzyüze görüşmelerle ulaşılmaya çalışılmıştır.İlçe ve belde ölçeğinde yapılan inceleme ve veri toplama çalışmalarının ardından gelinen noktayı, elde edilen bilgileri paylaşmak amacıyla il bazında toplantılar düzenlenmiş, tarafımızdan il koordinasyon birimleri oluşturulmaya çalışılarak süreci takip etmenin ötesinde sürecin parçası olan bir planlama yaklaşımı sergilenmiştir.Yerel basın kuruluşları, il ve bölge ölçeğinde yayın yapan gazetelere, radyolara basın bültenleri gönderilmiş, çevre düzeni planları temelinde kamuoyu yaratılmaya çalışılmıştır.www.gelecekkaradeniz.org adlı site kurularak planlama süreçleri, sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmış, görüş alışverişinde bulunulmuştur.İlan ve broşürlerle planlama sürecine katılımın etkinleştirilmesi duyurunun genişletilmesine çalışılmıştır.Arazi çalışmaları sürecinde illerde, ilin tümüne yönelik ilgili tüm kurum, müdürlük, STK ve aktörlerin katıldığı 30’a yakın toplantı düzenlenmiş, bu toplantılara yaklaşık kurumsal düzeyde temsil yetkisi bulunan 1800 kişi katılmış, tüm ilçe ve belde belediyelerinde belediye başkanlığı ve kaymakamlık düzeyinde görüşmeler ve veri toplama gerçekleştirilmiş, talep eden ilçe yerleşmelerinde ilçe müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.Planlama süreci içersinde tüm ilçe ve belde belediyelerine, kaymakamlıklara, toplam 110 adet kamu kuruluşuna, tüm bakanlık il ve bölge müdürlüklerine, illerdeki ticaret ve sanayi odalarına, 60 yakın sivil toplum kuruluşuna, ilgili meslek odalarının şube ve temsilciliklerine, muhtar temsilciliklerine gerek tarafımızdan gerekse İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından resmi yazılar yazılarak planlama sürecine katılımlarının sağlanması, sağlıklı veri toplanması amaçlanmıştır.Toplantıların düzenlenmesi dahil tüm planlama süreci İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile yazılı ve sözlü olarak koordinasyon, iletişim bünyesinde gerçekleşmiştirArazi çalışmaları sürecinde Planlama Bölgesinde yüzyüze olarak kurumsal düzeyde temsil yetkisi bulunan 1000 kişi ile görüşmede bulunulmuştur.Yerleşmelerde yapılan görüşmeler haricinde firma bünyesinde yapılan telefon görüşmeleri, gerçekleştirilen toplantılar ile, ilgili ilçe ve belde yerleşimleri, müdürlükler ile olan irtibat ve iletişim sürekli hale getirilmiştir. Süreç boyunca tarafımıza gelen tüm resmi yazı ve bilgiler değerlendirmeye alınmıştır.Askı süreci sonrasında gelen tüm resmi eleştiri, tespit ve itirazlar değerlendirmeye alınmış planda buna yönelik ilgili değişiklikler yapılmıştır.

Planlama Yöntemi ve Süreci

Öncelikle planlama çalışmasına altılık oluşturabilmesi için kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite ve meslek odalarından veri, plan, proje ve raporları temin edilmiştir. Aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanlar derlenmiş ve değerlendirmeye alınmıştır:

Türkiye İstatistik Kurumu verileriDevlet Planlama Teşkilatı rapor ve istatistikleriİLEMODTarım Master Planlarıİl ana gelişim planlarıSanayi Master PlanlarıTurizm Master PlanlarıÇevresel Etki Değerlendirme raporlarıİmar Plan Raporları ve İmar Planı Ön Araştırma RaporlarıAkademik tez ve alan çalışmalarıİl Sanayi ve Ticaret Odaları istatistik ve raporlarından faydalanılmıştır.

İl ölçeğinde toplanamayan bilgi ve dokümanlar ile genel merkezden alınması gerekli verilere dair çalışmalar Ankara Merkez’den ve Bölge Müdürlüklerinden yürütülmüştür. Aşağıda belirtilen Bakanlıklardan, Genel ve Bölge Müdürlüklerinden gerekli veriler toplanmıştır:

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Makine Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü

İç İşleri Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

Çevre ve Orman Bakanlığı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

Türkiye İstatistik Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Bölge Müdürlükleri (7. Bölge, 10.Bölge)

İller Bankası

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DSİ Genel Müdürlüğü/ DSİ Bölge Müdürlükleri (5. Bölge, 26. Bölge, 22. Bölge ve 7. Bölge)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Denizcilik Müsteşarlığı

06. 2005 tarihinde tüm üst resmi kurum, kuruluşlara, ilgili meslek örgütlerine ve sivil toplum kuruluşlarına planlama sürecine katılmaları, varsa bilgi, görüş ve önerilerini paylaşmaları için resmi yazılar yazılmıştır (tüm bu resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, üniversite ve diğer kuruluşların listesi ek halinde verilmiştir). Ayrıca, uluslararası kurumların Türkiye Temsilciliklerine de resmi yazı gönderilmiştir.

Elde edilen veriler sonrasında planın oluşturulmasına altlık teşkil edecek analiz kısmına geçilmiştir. Analiz çalışması, şartnamede belirtilen maddelerin geliştirilmesi ile birlikte 11 başlık altında değerlendirilmiştir:

Coğrafi konum

Doğal yapı

Tarihsel yapı

Yasal yönetsel çerçeve

Toplumsal yapı

Nüfus

İktisadi yapı

Arazi kullanım

Ulaşım-teknik altyapı

Bölgeye yönelik projeler

Çevre sorunları

Birden fazla ili içeren ve bir bölge oluşturacak nitelikte bir planlama çalışması söz konusu olduğu için raporun yapısı her konu başlığı için bölge ölçeğinde yapılacak bir değerlendirmenin ardından, tüm iller için aynı içeriğin kullanıldığı analizler ve nihayet bölgesel ölçekte yapılacak sentez çalışmalarını içermektedir. Yapılan analiz ve elde edilen verilerin ilçe düzeyinde detaylandırılmasının mümkün olduğu durumlarda, bölgesel yaklaşım ilçeler bazında bir değerlendirme üzerinden yürütülmüştür. Aynı şekilde her konu başlığı mümkün olduğu sürece bölgesel ve ulusal karşılaştırmalarla tanımlanarak görece yorumlanabilir kılınmaya çalışılmıştır.

Bölge ve iller için yapılan analiz çalışmaları sonucunda; ekolojik, ekonomik, toplumsal, mekansal sentez çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca; nüfus, işgücü, sektörler ve altyapı, içme suyu ve katı atığa ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır.

Bunun sonrasında mekansal verilerin sektörel sorun ve potansiyellerle çakıştırıldığı açılım paftaları üretilmiş, kırsal-kentsel kademelenme, yerleşilebilirlik analizi,  indeks çalışması yapılmıştır. Sentez çalışması; gelişme eğilimleri ve SWOT analizi ile sonuçlandırılmıştır. Bu doğrultuda plan kararlarını altlığını oluşturacak çalışmalar biritirilmiş ve 2 adet plan alternatifi oluşturulmuştur. 1. plan alternatifi olan ve bu planın kararlarını oluşturan ÇDP mevcut eğilimlerin tartışıldığı sentez çalışması ile belirlenen alt bölgelere dair köklü ve ortak çözümler öngören bir planlama yaklaşımıdır. Bu plan alternatifinde de veri toplama ve analiz sürecinde ortaya çıkan bilgiler ve resmi kurum görüşleri işlenmiş, gelişme eğilimleri tespit edilmiştir. Mevcut tüm projeler de değerlendirmeye tabi tutularak kentsel ve kırsal gelişme, sorun ve potansiyelleri belirlenmiştir. Sonrasında ortak sorun, potansiyel ve gelişme eğilimlerinden hareketle alt bölgeler, sektörel kapasite ve gelişimleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda yerleşmeler kademelenmesi ve nüfus/sektörel projeksiyonlarına göre kentsel yerleşimlere dair vizyonlar ve sektörel senaryolar ortaya çıkmıştır. Tüm bu çerçeve içersinde, bölgesel yaklaşım dahilinde, illere dair rol tarifleri ve vizyonlar bu ÇDP’nin mekansal ve stratejik politikalarını, kararlarını oluşturmuştur. 

EK- BİLGİ ve GÖRÜŞ İSTENEN KURUM/KURULUŞ LİSTESİ

Söz konusu Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı işinin şartnamesinde bulunmamasına rağmen, İlke Planlama tarafından gerekli görüldüğü için görüş istenen diğer kurum ve kuruluşlar :

Resmi Kurumlar:

Devlet Planlama Teşkilatı

Adalet Bakanlığı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TEKEL Genel Müdürlüğü

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Deprem Araştırma Dairesi

Denizcilik Müsteşarlığı

Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü

Sanayi Genel Müdürlüğü

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı (KOSGEB)

Başbakanlık Konut Müsteşarlığı

Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gen Müd. (AGM)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen Müd.

BM Küresel Çevre Fonu – Küçük Hibeler Programı (GEF/SGP)Türkiye Ofisi

BM Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi

BM Dünya Gıda örgütü Türkiye Ofisi

AB Sivil Toplum Geliştirme Projesi

Dünya Bankası Küçük Hibeler Programı

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu

 

 

Birlik, Üniversite ve STK’lar;

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

19 Mayıs Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odaları

Av ve Yaban Hayatı Koruma, Geliştirme ve Tanıtma Vakfı

Başçiftlik Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (Tokat)

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Derneği

Ekoloji Kolektifi İKSİR

Ekoloji ve Çevre Dostları Derneği (EÇED)

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD)

Karadeniz Çevrecileri Doğal Çevreyi Koruma Derneği

Karadeniz Eğitim-Kültür ve Çevre Koruma Derneği

Karadeniz Eğitim-Kültür ve Çevre Koruma Vakfı

Karadeniz’in Özelliklerini Koruma Derneği (KÖK Derneği)

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Kuş Araştırmaları Derneği

Kuş Gözlemciliği Sayfası

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)

Samsun Doğayı Koruma Derneği

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAD)

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL)

Tarım Orkam-Sen

Tarih, Kültür ve Çevre Mirasımızı Koruma Derneği

Temiz Enerji Vakfı

Tokat Doğal Hayatı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını ve Çevreyi Yaşatma Koruma ve Güzelleştirme Derneği

Turmepa (Deniztemiz Derneği)

Türk Ekoloji ve Hidro-klimatoloji Derneği

Türk Toksiloji Derneği

Türkiye Anıt-çevre, Turizm Değerlerini Koruma Vakfı(Taç Vakfı)

Türkiye Çevre Eğitim vakfı (TÜRÇEV)

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)

Türkiye Çevre Vakfı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği

Türkiye Ormancılar Derneği

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği

Türkiye Toprak İlmi Derneği

Türkiye Ziraatçılar Derneği

Türkiye’de Doğayı Koruma Vakfı

Yeşil Artvin Derneği

 

Plan Açıklama Raporu (PDF formatında)

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri (PDF Formatında)

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı paftaları